Zmiany od 29 stycznia 2022 roku dotyczące
zatrudniania cudzoziemców

Od 29 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Jedną z większych modyfikacji jest ta dotycząca ustanowienia pierwszeństwa w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenia na pracę dla przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, których wykaz ma być określony w rozporządzeniu.
Drugą znaczącą zmianą jest to, że wcześniej ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce musieli legitymować się:
• zapewnionym miejscem zamieszkania oraz posiadaniem stabilnego i regularnego źródła dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny.
Obecnie te warunki nie są już wymagane. Cudzoziemiec składający wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie musi już przedstawiać dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania
w Polsce i poświadczających posiadanie źródła dochodu. Wprowadzono natomiast wymóg otrzymywania przez taką osobę wynagrodzenia nie niższego niż aktualnie obowiązujące wynagrodzenie minimalne (w 2022 roku wynosi 3 010 zł brutto). Nie ma przy tym znaczenia:
• wymiar czasu pracy oraz
• rodzaj stosunku prawnego, na podstawie którego jest ona przez niego wykonywana.
Warto również wspomnieć, że rozszerzono katalog przypadków, gdzie
nie trzeba składać nowego zezwolenia o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę takie zdarzenia, jak:
• zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
• przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

• zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, zmiana nazwy
stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.
Ważne
Zmiana może wzbudzać obawy wśród pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemca w wymiarze połowy etatu. W takiej sytuacji pracodawca będzie musiał zagwarantować mu wynagrodzenie na poziomie co najmniej 3 010 zł.

Źrudło: poradnikprzedsiebiorcy