Roczna składka zdrowotna

Z racji tego, że roczne rozliczenie składki zdrowotnej ma miejsce na formularzu ZUS składanym za kwiecień, to termin zapłaty ewentualnej niedopłaty wysokości składki rocznej przypada na 20 maja (w 2023 roku termin ten przesuwa się na 22 maja, ponieważ 20 i 21 maja to weekend).
Wynika to z art. 81 ust. 2l ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fnansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym dopłata wynikająca z rocznego rozliczenia następuje w terminie płatności składek za miesiąc, w którym ma miejsce rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Termin ten dotyczy zarówno podatników:

 • kontynuujących prowadzenie działalności w 2023 roku,
 • jak i tych, którzy zlikwidowali działalność w trakcie 2022 roku oraz
 • którzy zawiesili działalność w trakcie 2022 roku (bez względu na to,
  czy w 2023 roku działalność została wznowiona).

Wniosek o zwrot nadpłaty składek będzie dostępny dla podatników na indywidualnych proflach na PUE ZUS. Przygotowany przez ZUS wniosek wymaga akceptacji przed wysłaniem.

Ważne
Obowiązek dopłaty składek zdrowotnych wynikający z rocznego rozliczenia nie powoduje naliczenia odsetek podatkowych – bez względu na to, jaka forma opodatkowania była stosowana w roku poprzednim.
Zgodnie z art. 81 ust. 2q ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fnansowanych ze środków publicznych jeżeli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej będzie wynikać nadpłata składek, to zostanie ona zwrócona
podatnikowi pod warunkiem, że będą spełnione dwa kryteria:

 • podatnik nie ma zaległości na koncie płatnika składek z tytułu składek pobieranych przez ZUS lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których
  został zobowiązany płatnik składek,
 • podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty nastąpi w odpowiednim
  terminie, tj. w terminie miesiąca od terminu na złożenie zeznania
  podatkowego.
  Wniosek o zwrot nadpłaty składek będzie dostępny dla podatników na
  indywidualnych proflach na PUE ZUS. Przygotowany przez ZUS wniosek
  wymaga akceptacji przed wysłaniem.


Ważne
Na akceptację wniosku o zwrot nadpłaty składek zdrowotnych za 2022 rok podatnik ma czas do 1 czerwca 2023 roku. Wniosek składany jest wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifkowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez ZUS.
Nadpłata za 2022 rok zostanie zwrócona przez ZUS najpóźniej 1 sierpnia 2023 roku pod warunkiem, że będzie spełnione pierwsze z kryteriów, a więc podatnik nie ma zaległości w ZUS-ie. Jeżeli zaległości takie wystąpią, to zwrot w pierwszej kolejności zaliczony zostanie na spłatę zadłużenia.
W przypadku, gdy płatnik nie ma zaległości, ale nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, będzie ona podlegała rozliczeniu na koncie płatnika do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania. Do rozliczonej na koncie płatnika kwoty zwrotu stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Źródło: wFirma.pl