Składki ZUS na 2018 rok

SKŁADKI PEŁNE

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za styczeń – marzec 2018 r.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **

  846,91 zł

781,60  zł

Ubezpieczenie zdrowotne

 319,94 zł

319,94 zł

Fundusz Pracy

 65,31 zł

65,31 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób (ta stopa precentowa obowiązuje za miesiące: styczeń, luty, marzec 2018 r.).

 

 

SKŁADKI PREFERENCYJNE (mały ZUS)

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki za styczeń – marzec 2018 r.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

  200,16 zł

184,72  zł

Ubezpieczenie zdrowotne

 319,94 zł

319,94 zł

Fundusz Pracy

– zł

– zł

*Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2018 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.).

 

żródło: ZUS

Dodaj komentarz