Obowiązek stosowania kasy fiskalnej


Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Warto zaznaczyć, że od obowiązku tego możliwe są odstępstwa – zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z kasy fiskalnej.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – podstawa prawna
Prowadząc firmę budowlaną, należy sprawdzić, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. W świetle art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister finansów w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W obecnym stanie prawnym od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej – czy usługi budowlane są zwolnione przedmiotowo z ewidencjonowania kasy?
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z ewidencjonowania na kasie zwalnia się czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 roku. Ustawodawca wprost wymienia usługi, które są zwolnione z konieczności ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Usługi budowlane nie zostały tam jednak uwzględnione.

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej – czy usługi budowlane są zwolnione podmiotowo z ewidencjonowania kasy?
Należy jednak zwrócić uwagę, iż pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi też jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przykład 1.

Firma budowlana od 5 lat wykonuje usługi montażu stolarki okiennej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik osiąga ze sprzedaży powyższych usług roczny obrót w wysokości około 190 000 zł. Wszelkie rozliczenia z usługobiorcami przeprowadza za pomocą konta firmowego. Nie rozlicza usług gotówkowo. W tej sytuacji – pomimo wykonywania usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od wielu lat i osiągania z tej działalności znacznych obrotów na podstawie poz. 37 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej – podatnik nie będzie musiał ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Przychód należy wykazać na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Sposób księgowania ewidencji sprzedaży bez-rachunkowej w strukturze JPK_V7 opisano w artykule: Ewidencja sprzedaży bez-rachunkowej.
Ponadto stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 roku:

podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2018 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z kasy fiskalnej.

Tym samym podatnik prowadzący firmę budowlaną musi zwrócić uwagę na kwotę osiągniętego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Przykład 2.

Przedsiębiorstwo budowlane prowadzi działalność gospodarczą od siedmiu lat. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Osiąga roczny obrót w wysokości około 7 000 000 zł. Przedsiębiorstwo wykonuje usługi budowlane dla deweloperów. Sporadycznie wykonuje również usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekracza rocznie 10 000 zł (wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych w 2020 roku wyniosła 9562,60 zł). Tym samym osiągnięty obrót przedsiębiorstwa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20 000 zł. Firma nie musi instalować kasy rejestrującej w 2021 roku.

źrudło: poradnikprzedsiebiorcy.pl